Advokatfirmaet Lund & Co DA er engasjert av USS, NORSKOG, Norges skogeierforbundet, NJFF, NSG og NFS til å komme med juridisk innspill i ulvesaken.

I utredningen påpekes at:

  • Det er departementet selv som er årsak til at den tidligere begrensningen i viltloven § 12 om bufe og tamrein fortsatt står i rovviltforskriften, som departementet påberoper seg som rettslig hinder for gjennomføringen av lisensfelling når bestandsmålene er nådd.
  • Begrensningen som følger av den opphevede bestemmelsen i viltloven § 12, skulle departementet ha fjernet senest  i forbindelse med ulveforliket juni 2016.

Videre fremgår at jaktretten åpenbart er beskyttet av naturmangfoldloven «annen eiendom», jf naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b.

For å imøtekomme Stortingets vilje, slik det er kommet til uttrykk både i ulveforliket og ved anmodningsvedtaket 440 av 31. januar 2017, må det i rovviltforskriften gjøres en henvisning til naturmangfoldloven § 18, slik at også hensynet til «offentlig interesse av vesentlig betydning» kan vektlegges, jf naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c.