Haugaland tingrett avsa 4. oktober 2019 dom om eiendomsskatt på Hydros teknologipilot på Karmøy. Karmøy kommune hadde verdsatt anlegget ved hjelp av subststansverdi i tråd med hovedregelen for taksering av verk og bruk til og med 2018. Hydro mente at kommunen skulle anvendt avkastningsverdi, fordi pilotanlegget – i følge Hydro – ikke var lønnsomt. Hydro viste til at selskapet hadde mottatt investeringsstøtte fra Enova i forbindelse med byggingen av anlegget. Haugaland tingrett, som var satt med sakkyndige meddommere, var ikke enig med Hydro og konkluderte med at vedtaket var gyldig. Karmøy kommune vant dermed saken med omkostninger.

Retten legger til grunn at det faktum at et anlegg er bygget ved hjelp av statsstøtte er uten betydning for eiendomsskatten. Tingretten trekker også i tvil om det overhode vil være anledning til å anvende unntaksregelen om avkastningsverdi så lenge et anlegg er under bygging. Videre legger tingretten til grunn at det overordnede målet for Hydro med Piloten var at selskapet skulle tjene penger på teknologien. En verdsettelse etter substansverdi fremstår i følge Haugaland tingrett som den mest hensiktsmessige måten å få fanget opp merverdien av teknologien ved eiendomsbeskatningen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Karmøy kommune var representert av advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan.