I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin konsesjonskraft. Avgjørelsen bygger på at kommunene har stor frihet til å anskaffe den forvaltertjenesten som svarer best til kommunens behov.

Klager hadde flere klagepunkter, men ingen førte fram. Saken illustrerer at det å anskaffe en forvaltertjeneste for kraft kan være komplisert. Dersom din kommune vil anskaffe en slik tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å få råd og bistand.

En forvaltertjeneste innebærer at en forvalter både optimerer uttaket av konsesjonskraften for å selge til beste timespriser på Nord Pool og prissikrer kraften fram i tid. Det gir forutsigbarhet for konsesjonskraftinntektene og gjør det enklere for kommunen å budsjettere. Kommuner med mye konsesjonskraft kan vurdere å kjøpe forvaltertjeneste.

I saken som havnet i KOFA hadde Vestland fylkeskommune åpnet for at leverandørene kunne tilby en løsning der Vestland selv var medlem på børsen for å drive handel, eller der Vestland solgte sin kraft gjennom leverandørens medlemskap på børsen. Ifølge klager kunne ikke disse måtene å utføre handel på sammenlignes, slik at konkurransen måtte avlyses. KOFA var enig med Vestland fylkeskommune i at konkurransen var lagt opp slik at tilbudene kunne sammenlignes selv om medlemskapet var ulikt.

KOFA er også tydelig på hva som ligger innenfor kommunens skjønn i en konkurranse som dette: Det er kommunen selv som må definere hvilke aspekter ved tjenesten som har merverdi for kommunen. Kommunen trenger ikke å gi uttelling for at det ene medlemskapet gir en mulig økt likviditet for kommunen, dersom denne økte likviditeten uansett ikke vil bli brukt av kommunen.