Tre klimaaktivister fra gruppen Extinction Rebellion (XR) ble i august 2021 ilagt forelegg for å ikke ha etterkommet politiets pålegg i forbindelse med en demonstrasjon i Olje- og energidepartementets resepsjon. Demonstrasjonen var fredelig og hindret ikke departementets arbeid, men aktivistene ble innbrakt og holdt i arresten i mer enn syv timer før de ble ilagt forelegget.

De tre aktivistene ble dømt i både tingretten og lagmannsretten. Da lagmannsrettens dom ble anket inn for Høyesterett, ble behandlingen utsatt i påvente av avgjørelse i en annen sak med lignende saksforhold. Ved dom i denne saken – HR-2023-604-A – ble tiltalte frifunnet fordi forelegget var et uforholdsmessig inngrep i forsamlingsfriheten. Høyesterett la særlig vekt på at frihetsberøvelsen på 6 timer og 40 minutter var ulovlig, og dermed et brudd på EMK artikkel 5.

På grunn av de vesentlige likhetene mellom de to sakene, fant Høyesteretts ankeutvalg det klart at de tre aktivistenes handlinger ikke er straffbare. Dermed kunne ankeutvalget avsi frifinnende dom, jf. straffeprosessloven § 323 tredje ledd bokstav b.

Demonstrasjonen i Olje- og energidepartementet var en del av en uke med lignende aksjoner i regi av XR, og førte til forelegg og påfølgende straffesaker mot en rekke aktivister. Lund & Co har representert flere av disse aktivistene, herunder de tre som nå er frifunnet i Høyesterett.