Mange eksempler på at det er begått feil

Vi har erfart at mange kommuner har begått feil i delegasjonen, enten fordi man har overlatt til rådmann å utpeke hvem som kan vie, eller fordi kommunestyret har lagt vigselsmyndigheten til stillinger og ikke navngitte personer.

Feil medfører ugyldighet

For at et ekteskap skal være gyldig, er det et krav at vigselen ble utført av en person med vigselsmyndighet. Ekteskapsloven § 16 sier at det som var ment å være et ekteskap, ikke er et ekteskap dersom vigselen ikke fyller kravene i bl.a. § 12. Og det er nettopp § 12 bokstav b som er endret når kommunene nå overtar vigselsmyndigheten.

Tidligere utpekte § 12 bokstav b tingrettene som vigselsmyndighet. Etter Stortingets lovvedtak om å overføre myndigheten til kommunene, skal § 12 bokstav b lyde: «ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.»

Det er kommunestyret selv som må utpeke hvem som kan vigsle

Ordførere og varaordføreres myndighet til å utføre vigsler følger direkte av loven. I tillegg kan kommunestyret velge å gi vigselsmyndighet til «kommunalt ansatte eller folkevalgte».

Det er «kommunestyret selv» som kan gi «slik myndighet». Det betyr at de personene som skal ha vigselsmyndighet må få denne direkte fra kommunestyret. Kommunestyret må altså selv utpeke den enkelte vigsler. Dersom noen blir viet av en person i kommunen som ikke enten er ordfører eller varaordfører, eller har fått vigselsmyndighet av kommunestyret direkte, er ikke ekteskapet gyldig.

Utvelgelsen av hvem som skal ha vigselsmyndighet kan dermed ikke delegeres. Dette følger både av lovens ordlyd og av forarbeidene, som klart forutsetter at kommunestyret selv skal vurdere den enkelte persons egnethet til oppgaven.

Kan kommunestyret delegere vigselmyndighet til ubestemt person i bestemte stillinger eller roller?

Lovens ordlyd og forarbeidene kan også leses slik at tildelingen må skje til bestemte personer, og ikke til stillinger eller roller. Her vil det kunne være glidende overganger, men dersom kommunestyret ønsker å være på sikre siden når vigselsmyndighet delegeres til eksempelvis rådmannen, bør tildelingen skje til rådmann Navn Navnesen, ikke til rådmansstillingen. At delegasjonen må skje til bestemte personer fremgår av et brev Barne- og likestillingsdepartementet har sendt til en kommune nylig. Det er den enkelte persons egnethet til å foreta vigsler som kommunestyret må vurdere.

Artikkel ved Espen Volden