I sluttinnberetningen gjennomgår konkursboet det samlede hendelsesforløpet i den såkalte Terra-saken, fra konkursen ble åpnet i november 2007 og frem til i dag. De åtte kommunene, som etter råd fra Terra Securities hadde plassert store beløp i det som viste seg være råtne finansielle produkter, får utbetalt i alt 127 millioner kroner av boets gjenværende midler på 166 millioner kroner.

Boet legger til grunn den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett hvor Terra ble kjent erstatningsansvarlig for rådgivningen overfor kommunene. Utbetalingene fra boet fordeler seg slik:

Advokat (H) Caroline Lund i Advokatfirmaet Lund & Co DA har vært kommunenes representant i boet.

Kommunene har i tiden etter konkursen arbeidet sammen med sine juridiske rådgivere i Lund & Co for å få redusert kommunenes tap mest mulig. Da Terra slo seg selv konkurs i 2007, sto kommunene overfor et mulig samlet tap på nær 1,5 milliarder kroner. Gjennom rettslige prosesser og forliksforhandlinger er kommunenes tap redusert med to tredjedeler:

– Sommeren 2008 fikk kommunene gjennomslag for sitt krav om at gjenværende verdi på produktene skulle utbetales til kommunene. Separatistkravet utgjorde 435 millioner kroner.

– I Haugesund og Narviks søksmål mot irske Depfa Bank ga engelske Court of Appeal i 2010 kommunene medhold i at rentebytteavtalene i realiteten var ulovlige låneavtaler. Retten kom til at partene skulle stilles i en situasjon som om avtalene ikke var inngått, og kommunene fikk tilbakebetalt renter, avdrag, gebyrer mv, som samlet beløp seg til nær 80 millioner kroner.

– De syv kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Vik og Rana inngikk i 2014 forlik med DNB, som reduserte sitt krav mot kommunene med nær 400 millioner kroner (fra om lag 1,1 milliarder kroner til 650 mill kroner).

– I rettssaken mot Terras forsikringsselskap ACE fikk kommunene i 2016 medhold av Borgarting lagmannsrett i at Terras rådgivning var kritikkverdig og erstatningsbetingende. Rettssaken ga kommunene en samlet utbetaling på nær 100 millioner kroner.

– Kommunene har også fremmet krav mot forsikringsselskapet AIG hvor Terra hadde tegnet forsikring for Terra Securities styre og ledelse. Saken ble behandlet av Oslo tingrett i januar 2018. Dom er ventet medio mars 2018.

Kontaktperson: Advokat Stein Erik Stinessen, ses@lundogco.no  99119912