Statnetts saksanlegg var bredt anlagt og gjaldt en rekke spørsmål, blant annet om det er grunneier, og ikke Statnett, som skal betale eiendomsskatten for arealene som Statnett beslaglegger for linjefremføring, levetiden for transformatorer og stasjoner, om finansieringskostnader skal inngå i takstgrunnlaget og om kommuner ved klage kan prøve alle sider av saken og endre til ugunst for skattyter.

Oslo tingrett har gitt kommunene medhold på alle punkter og kommunene ble tilkjent sakens kostnader. Statnett kan ikke velte deler av skatten over på grunneierne, og det er åpenbart at finansieringskostnader er en del av anleggenes tekniske verdi. Dommen avklarer også forholdet mellom klage- og rettingsreglene. Retten uttaler også at Statnett har brutt sin informasjonsplikt.

Ankefristen er en måned, men kommunene og partshjelper LVK håper å slippe en ny runde i retten. Leder i LVK Torfinn Opheim uttaler at han synes det er uheldig at et Statsforetak velger å saksøke kommunene for å få endringer i eiendomsskatten. Slike saker hører hjemme hos lovgiver.

Advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan representerte kommunene og LVK.

Dommen kan leses her.

Spørsmål om dommen kan rettes til sekretariatet v/ advokat Ina Storstrøm, advokat Siv Myrvold-Torsnes eller advokatfullmektig Constance Jessen Holm.