Stavanger tingrett har i dom 31. august 2015 gitt kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett hadde anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. Tvistesummen var over 20 millioner kroner. Kommunene og LVK er også tilkjent sakens kostnader på 1,6 millioner kroner.

Dommen kan leses her.

Statnett ble ikke gitt medhold på noen punkt og retten var ikke i tvil om resultatet. Dommen antas å få betydning for alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt på nettanlegg. LVK og kommunene er tilfreds med resultatet. Prosessfullmektig for kommunene Hjelmeland og Evje og Hornnes var advokat (H) Caroline Lund, prosessfullmektig for Hol kommune og LVK var advokat (H) Stein Erik Stinessen.

Dommen er ikke rettskraftig. Ankefristen er en måned.