Det er uomtvistet at kommunene etter ligningsloven § 11-2 hadde søksmålsadgang i saker om naturressursskatt. Ligningsloven ble fra 1. januar 2017 erstattet av skatteforvaltningsloven. Statens syn er nå at kommunene ved ikrafttredelsen av den nye loven ikke lenger har søksmålsrett. Dersom dette synet blir lagt til grunn av retten, vil kommunene stå uten innsyns og klage rett og heller ikke ha søksmålsrett.

Lund & Co representerer Høyanger kommune.