Kraftprodusentenes interesseorganisasjon, Energi Norge, har i sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk uttalt at

«(…) også for vannkraft bør alle anlegg bli fritatt for eiendomsskatt, men unntatt bygninger og grunn.»

En slik endring vil i realiteten avvikle dagens eiendomsskatt for vannkraftanlegg. Høyesterett har så sent som i dom 24. september 2015 enstemmig slått fast at kraftanlegg kun omfatter kraftstasjon og reguleringsanlegg, og normalt ikke bygninger, som i tilfelle verdsettes og beskattes separat. Energi Norges forslag om at det bare skal være eiendomsskatt på grunn og bygninger, vil innebære at selve kraftanlegget bli fri for skatt.

Energi Norges forslag er på tvers av hva bransjen selv foreslå under kraftskattereformen, hvor bransjen gikk inn for en eiendomsskatt basert på kraftanleggenes avkastningsverdi. Energi Norges høringsuttalelse står også i kontrast til hva den enkelte medlemsbedrift i Enegi Norge opplyser i sine søknader om konsesjon for vannkraftutbygging. Kraftprodusentene gir regelmessig opplysninger om hvilke inntekter vertkommunen kan påregne ved en konsesjon. Disse opplysningene er som regel avgjørende for kommunens stillingtaken til konsesjonssøknaden.

Som eksempel kan nevnes at Agder Energi Vannkraft AS i konsesjonssaken for de såkalte Åseralprosjektene opplyser:

«Oversikten viser at samlet eiendomsskatt for begge de nevnte prosjektene vil kunne utgjøre ca 3,2 mill kr/år.»

I Statkrafts konsesjonssøknad for Austdøla-utbyggingen i Ulvik Herad opplyses i søknaden:

«Eiendomsskatten vil utgjøre over 600.000 kr/år. I sum vil dermed kommunens merinntekt bli i størrelsesorden 1,2 mill. kr pr år dersom Austdøla kraftverk bygges.»

LVKs leder Torfinn Opheim sier at Energi Norge med sin høringsuttalelse har skapt stor usikkerhet rundt kommunenes fremtidige eiendomsskatteinntekter.

– Medlemskommunene bør være oppmerksomme på at kraftprodusentene gir kommunene konkrete forventninger om fremtidige inntekter i nye konsesjonssøknader, på samme tid som deres organisasjon Energi Norge sentralt arbeider for en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg.