Høyesterett har i dag 10. mars besluttet at Equinor mfl’s anke over Gulating lagmannsretts dom fra november 2020 ikke vil bli behandlet. Lagmannsrettens dom blir derfor stående. I dommen ble kommunene Karmøy kommune og partshjelper Tysvær kommune frifunnet. Saken gjaldt spørsmål om verdsettelse av rørledningen Sleipner kondensat. Equinor mfl hevdet at det i taksten skulle gjøres fradrag for en påstått ressursknapphet og for fremtidige avslutningskostnader  for rørledningen. Dermed er lagmannsrettens dom rettskraftig. Kommunene vant i lagmannsretten med fulle sakskostnader og ble også tilkjent sakskostnadene for Høyesterett.

Vi gratulerer kommunene!

Kommunene var representert ved Lund & Co ved advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan og advokatfullmektig Svein Gjørtz.