Oppdraget er foranlediget av Høyesteretts avgjørelse i Ryde-saken fra desember 2021 (HR-2021-2510-A). Trondheim kommune hadde vedtatt et forbud mot utleie av el-sparkesykler på kommunens grunn, og begrunnet forbudet i kommunens privatrettslige råderett over egen grunn. Høyesterett la til grunn at kommuner i utgangspunktet har den samme eierrådigheten som private, men at det kan gjelde visse skranker for kommuner som offentlige organer. Under dissens konkluderte Høyesterett med at privatrettslig råderett ikke var et tilstrekkelig grunnlag for å regulere utleievirksomheten.

I utredningen gjøres det rede for legalitetsprinsippet og bruken av privatrettslig råderett som rettsgrunnlag. Det konkluderes med at Ryde-dommen ikke endrer tidligere rettstilstand, og at kommuner fremdeles har en nokså vid adgang til å treffe beslutninger i kraft av sin eierrådighet. Vurdering av om en avgjørelse kan treffes i medhold av eierrådigheten eller om det kreves hjemmel i lov fordrer en bred helhetsvurdering i lys av momentene Høyesterett trekker frem i Ryde-dommen.

Lund & Co redegjør også for privatrettslig råderett som rettsgrunnlag i utvalgte typer kommunal virksomhet. Det drøftes hvilket rettsgrunnlag som er nødvendig og tilstrekkelig når kommunen eier næringsbygg eller -tomter, leier eller låner ut arealer i gater, torg og parker, leier ut kommunale boliger, eier kulturbygg og idrettsanlegg, eier vann- og avløpsanlegg osv.

I utredningen vurderer Lund & Co om det er behov for å klargjøre grensene for kommunenes eierrådighet gjennom lov eller på annen måte. Det konkluderes med at det vil være lite hensiktsmessig å regulere rekkevidden av kommunens privatrettslige råderett fullt ut i loven, men foreslår alternative måter å gi en mer detaljert anvisning på grensedragningen, blant annet i lovens forarbeider.

Mer informasjon om utredningen finner du på Regjeringens hjemmesider. Utredningen i sin helhet finner du her: Ny rapport om kommunenes bruk av privatrettslig råderett – regjeringen.no.