Det kommunale selvstyret ble grunnlovsfestet i 2016, men har lange tradisjoner i norsk rett. Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål og oppgaver bør fortrinnsvis legges til det forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne, jf. kommuneloven § 2-1.  

Undersøkelser gjort av det tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser imidlertid en økning av statlig detaljregulering i lov og forskrift på flere områder. I en kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver gjennomført Menon Economics i 2022 ble det slått fast at:  

«[k]ommunene står sannsynligvis overfor flere tusen konkrete lov- og forskriftskrav. Innspill fra statsforvaltere og kommuner tyder på at det generelt sett oppfattes som at kommunene stilles overfor for mange lovkrav, og at det er krevende for kommunene å ivareta alle krav fullt ut.» 

Med dette som bakteppe skal Lund & Co, i samarbeid med BDO, utrede bruken av lovgivning som styringsverktøy overfor kommunene. I utredningen vil vi se på hvor egnet lovgivning er som styringsvirkemiddel i kommunesektoren, hvilke faglige argument som ligger til grunn for bruk av virkemiddelet, og forslag til tiltak for å styrke kommunenes innflytelse i beslutningsprosesser. 

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet i samarbeid med BDO og KS FoU som oppdragsgiver.