Fire av firmaets advokater Svein Gjørtz, Emil Lund Meltvedt, Carsten Smith Elgesem og Jorun Guldbakke Øiesvold fikk bevilling i 2023. Også advokatfullmektig Vilde Weisser sluttførte de nødvendige saker for å få bevilling.  

Saker i Høyesterett i 2023 

I løpet av året var fire av Lund & Co advokater – Stein Erik Stinessen, Ulf Larsen, Caroline Lund og Lasse G Våg i Høyesterett.   

I tillegg besluttet Høyesterett i september 2023 at saken om kollektiv eiendomsrett i Karasjok kommune skal behandles i storkammer over to uker i februar og mars 2024. Saken i utmarksdomstolen gikk over tre uker i januar 2023 og lokalbefolkningen som vant frem med sitt krav om eiendomsrett til noe over 5 300 km2 i Karasjok, var representert ved advokatene Caroline Lund, Lasse Våg og Carsten Smith Elgesem. 

Advokat Ulf Larsen representerte fem hytteeiere i en sak om en negativ servitutt var til hinder for utvidelse av Dr. Holms Hotel på Geilo. Hytteeierne vant ikke frem med sitt krav. Dommen kan leses her.  

Advokat Stein Erik Stinessen representerte Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG som partshjelpere til staten i sak som NOOAH hadde reist om gjaldt gyldigheten av departementets vedtak 31. desember 2019 om lisensfelling av Letjenna-reviret, som ligger innenfor ulvesonen. Høyesterett kom i dom 16. mai 2023 2023 til at vedtaket var gyldig. Stinessen bisto på vegne av også USS i en tilsvarende sak for Høyesterett om felling ulv utenfor ulvesone, se dom 26. mars 2021  

Advokatene Lasse Gommerud Våg og Caroline Lund representerte Beiarn og Bardu kommuner med USS som partshjelper i sak om kommuners rettslige interesse i sak mot staten om hvorvidt fjelloven gjelder for opprinnelig statsgrunn. Saken var henvist til behandling i Høyesterett i avdeling. I kjennelse 6. juni 2023 kom Høyesterett til at kommunene har rettslig interesse. Avgjørelsen innebærer at spørsmålet om fjellovens anvendelse i Nordland og Troms skal kan behandles av Salten tingrett.  

Videre representerte advokat Caroline Lund Alver kommune i sak Equinor hadde reist om gyldigheten av eiendomsskattevedtak på Equinors oljeraffineri på Mongstad etter lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019. Høyesterett kom i dom 22. desember 2023 enstemmig til at kommunens vedtak var gyldig.  

Lagmannsrettene 

I januar representerte advokat Constance Holm programleder Mads Hansen og selskapet hans i en straffesak mot tidligere kjendismanager Erland Bakke i Borgarting lagmannsrett. Hansen og selskapet ble tilkjent erstatning for de økonomiske tapene de var påført ved Bakkes handlinger. 

I januar representerte advokat Jon Wessel-Aas Norsk Redaktørforening som partshjelp til fordel for TV 2 i en ankesak til lagmannsretten i et søksmål mellom Viaplay og TV 2. Søksmålet gjaldt TV 2s bruk av klipp fra Viaplays sendinger fra fotballkamper, og spørsmålet om disse var hjemlet i åndsverklovens regel om nyhetsrett. Ankesaken gjaldt tingrettens pålegg om at TV 2 måtte fremlegge en rekke interne dokumenter, inneholdende redaksjonelle vurderinger rundt hvilke klipp TV 2 lovlig kunne bruke. Det ble gjort gjeldende at dette pålegget var i strid med tvisteloven tolket i lys av pressefriheten og vernet om upublisert redaksjonelt stoff / kildevernet. I kjennelse av 10. januar 2023 (upublisert) ga lagmannsretten TV 2 og Norsk Redaktørforening medhold. Kjennelsen er rettskraftig. 

I mars representert advokat Ulf Larsen to grunneiere i en ankesak for Borgarting lagmannsrett som gjaldt tvist med naboen om bl.a. rett til å oppføre en støttemur i nabogrensen. Saken reiste en rekke naborettslige og tingsrettslige spørsmål og grunneierne fikk medhold i kravet om at de hadde rett til å føre opp støttemuren i nabogrensen.  

Advokat Jon Wessel-Aas har representert det britiske selskapet Diligence International i en lengre rettsprosess i Norge. Selskapet var saksøkt av en norsk investor i det tidligere selskapet Biofuel AS, som krevde erstatning på grunn av påståtte ærekrenkende beskyldninger i en granskningsrapport som Diligence International i sin tid leverte til Statoil (nå Equinor), i forbindelse med at Statoil vurderte å kjøpe Biofuel AS. På vegne av Diligence International ble det blant annet anført at kravet var foreldet. Dette fikk man medhold i av Oslo tingrett. Investoren anket til Borgarting lagmannsrett, som i avgjørelse av 9. februar 2023 dels aviste, dels nektet anken fremmet. Investorens anke til Høyesterett ble i avgjørelse av 31. mai 2023 dels avvist, dels forkastet.  

I juni representerte advokat Jon Wessel-Aas Dagbladet i en anke til Borgarting lagmannsrett, over en kjennelse fra tingretten som påla Dagbladet å utlevere til politiet IP-adresser og andre brukeropplysninger om alle som hadde lest en bestemt artikkel på Dagbladets nettsider på en gitt dato. Opplysningene skulle brukes som bevis i politiets etterforskning av trusler om terroranslag mot et Pryde-arrangement. På vegne av Dagbladet ble det anført at et slikt pålegg utgjorde et uforholdsmessig inngrep i både ytringsfriheten og personvernet. Lagmannsretten ga i kjennelse av 21. Juni 2023 Dagbladet medhold. Kjennelsen er rettskraftig.  

I september representerte advokatene Per Andreas Bjørgan og Hilde Ellingsen Frogn kommune i Borgarting lagmannsrett i en statsstøttesak. Det lokale næringslivet mente kommunen hadde gitt ulovlig statsstøtte til et treningssenter og gikk til søksmål mot kommunen. Kommunen vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Dommen er anket til Høyesterett.  

Flere av Lund & Cos advokater og advokatfullmektiger har representert ulike personer i saker om sivil ulydighet, både i tingrett og lagmannsrett. I desember 2023 var advokatfullmektig Viljar Sebastian Simonsen i Borgarting lagmannsrett.  

Tingrettene 

I tillegg til saken om eiendomsforholdene i Karasjok som gikk i utmarksdomstolen over tre uker i januar 2023, og hvor advokatene Caroline Lund, Lasse Våg og Carsten Smith Elgesem representerte lokalbefolkningen som vant saken, kan nevnes følgende saker:  

I juni representerte advokat Christi Erichsen Hurlen Valle kommune i spørsmål om kommunens tillatelse til å gjenreise en stølsbu var gyldig. Statsforvalteren var uenig med kommunen, og kommunen gikk til sak mot staten. Agder tingrett var enig med kommunen. Dommen er anket til lagmannsretten.  

I juni representerte advokat Ulf Larsen Småkraft AS og flere grunneiere i en sak for Sør-Rogaland tingrett som gjaldt retten til å få tilbakeført fallrettigheter som ligger til eiendommene som følge av manglende utbygging av vassdragene. Tingretten var i det vesentlige enige i grunneiernes tolkning av kjøpekontraktene, men konkluderte med at grunneiernes krav om tilbakeføring var foreldet. Saken ble av grunneierne anket til Gulating lagmannsrett som skal behandle saken i februar 2024.  

I august representerte advokat Jon Wessel-Aas avisen Bodø Nu i Oslo tingrett i et søksmål fra to journalister som hadde laget en podcast som avisen siterte deler av innholdet fra i en nyhetsartikkel. Spørsmålet i saken var om avisen hadde handlet innenfor pressens sitatrett. Avisen tapte i tingretten, som i dom av 11. oktober 2023 dømte avisen til å betale erstatning for krenkelse av opphavsrett. Dommen er anket til lagmannsretten. I ankesaken har Norsk Redaktørforening partshjelp til fordel for avisen. Advokat Jon Wessel-Aas er prosessfullmektig også for Norsk redaktørforening. 

I september representerte advokat Chirsti Erichsen Hurlen og advokatfullmektig Vilde Weisser Åseral kommune, og advokat Caroline Lund LVK, i søksmål mot staten om gyldigheten av eiendomsskatt på kraftanlegg. Saken reiste blant annet spørsmål om grensene for hvilke utgifter kraftselskapet kan fradragsføre som vedlikeholdskostnader, spørsmål knyttet til fradrag for fremtidig utskiftning av driftsmidler og adgangen til å rette skattegrunnlaget tilbake i tid. Dom er ikke avsagt. 

I september hadde advokat Silje Aga Rogan sak på vegne av noen private parter i Sunnfjord jordskifterett. Avgjørelsen som falt 11. oktober, er påanket til Gulating lagmannsrett.  

Over ti dager i oktober 2023 representerte advokat Caroline Lund Aukra kommune og advokat Silje Aga Rogan partshjelper NPK, i tvist mot Gassco om gyldigheten av eiendomsskattevedtak på gassrørledningen på Nyhamna. Gassco anførte en rekke feil ved kommunens vedtak og fastsettelsen av den tekniske verdien på anlegget, men fikk ikke medhold i noen av anførslene. I dom 27. november 2023 ble kommunen frifunnet og tilkjent sakens kostnader. Dommen ble anket av Gassco 5. januar 2024.   

Høsten 2023 bistod advokat Jarl Borgvin Dørre og advokat Jorun Guldbakke Øiesvold entreprenøren AGTunnel AS i en arbeidstvist for Sogn og Fjordane tingrett. Saken gjaldt oppsigelse av en ansatt i prøvetiden. Den tidligere ansatte mente seg usaklig oppsagt og krevde erstatning. Arbeidsgiver mente oppsigelsen var saklig og gyldig og at det ikke var grunnlag for erstatning. Saksøker ønsket så å trekke søksmålet, og Sogn og Fjordane tingrett avsa 28. november 2023 kjennelse som hevet saken for domstolen.  

I november 2023 representerte advokatene Carsten Smith Elgesem og Constance Jessen Holm en rekke parter i sak om erstatning for tap av rein som følge av rovvilt. Dom foreligger ikke.   

I desember representerte advokat Constance Holm Porsgrunn kommune i en sak om gyldigheten av eiendomsskattegrunnlag fastsatt etter overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Motparten var HIP Eiendom AS, som er en stor aktør på Herøya industripark. I dom 3. januar 2024 kom tingretten til at kommunens vedtak var gyldig, og kommunen ble tilkjent sakens kostnader.