LVK inviterer sine 173 medlemskommuner til seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag.

Det fremgår av statsbudsjettet for 2017 at regjeringen vil «legge til rette for miljøforbedring i allerede regulerte vassdrag.» Det heter videre at «departementet vil prioritere opp arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår i 2017.»

Riksrevisjonen har i en rapport 26.oktober i år kritisert myndighetene for «(..)ikke å ha lagt godt nok til rette for det regionale planarbeidet og for at kartleggingen av vassdragsmiljøet har klare svakheter.» Det heter videre at «De fleste vannkraftanleggene ble bygget i en tid da vannkraftens samfunnsbetydning ble tillagt større vekt enn miljøhensyn.»

Alle vassdragskonsesjoner gitt før 1992 vil være revisjonsmodne før 2022, og alle regulerte vassdrag er underlagt vannforskriften og de nye vannforvaltningsplanene. Kommunene spiller en sentral rolle i revisjonssakene og i vannforvaltningsarbeidet, og på seminaret vil regelverket, godkjente vannforvaltningsplaner, kommunenes oppgaver og muligheter bli gjennomgått.

Det er nå forvaltningspraksis og nye prinsipper for miljøforbedringer i regulerte vassdrag utvikles. Det er viktig at kommunene nå prioriterer arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår og vannforvaltningsplaner. LVK oppfordrer medlemskommunene til å møte på seminaret. Nærmere program er under utarbeidelse og vil bli sendt ut straks det er klart.

Seminaret vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo, i samme lokale som LVK, KS Bedrift og Defo dagen etter arrangerer et seminar om de nye kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille i kraftforetak. For de som måtte være interessert vil det være anledning til å delta på begge seminarer. Påmeldingen skjer likevel på det enkelte seminar.

Torfinn Opheim
Leder

Praktiske opplysninger
Tid og sted: 11. januar 2017 kl. 1300 – 1700 i Litteraturhuset i Oslo
Deltakeravgift: kr 2000,-
Påmeldingsfrist: 1. desember 2016
Påmelding skjer pr. epost til: ve@lundogco.no

Seminarnvitasjon kan du laste ned her