Den 11. juni 2018 vedtok Stortinget ny kommunelov. Et viktig mål med den nye kommuneloven har vært å styrke det kommunale selvstyret. Det skjer blant annet gjennom formålsbestemmelsen, en utrykkelig lovfesting av det kommunale selvstyret og gjennom lovfestede prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter og det kommunales selvstyret. Samtidig som det lokale selvstyret styrkes stilles det også nye krav til kommunene med hensyn til økonomiforvaltning, internkontroll og eierskapsmeldinger med videre.

Lund & Co har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet forslag til regler om konsekvensene av brudd på økonomibestemmelsene.

Loven er ikke trådt i kraft ennå og tidspunktet for ikrafttredelse er ikke endelig fastsatt. Departementet har imidlertid lagt opp til at enkelte deler av loven skal tre i kraft allerede fra 1. juli 2019.

Forskrifter til den nye loven er under utarbeidelse i departementet.