Nedenfor følger noen av endringene kommunene bør være oppmerksomme på:

Nye begreper

Begrepet «ligning» er tatt ut av loven og erstattes med «skattefastsettelsen», «ligningsmyndighetene» med «skattemyndighetene» osv. Endringen reflekteres i ny ordlyd i esktl. §§ 8B-1 flg., § 8C-1, § 9, § 17 fjerde ledd og § 19. Det er presisert at det ikke er ment å gjøre endringer i reglenes materielle innhold.

Søksmålsfrister

For skatteyter gjelder den samme søksmålsfristen som før på seks måneder, jf. esktl. § 23, jf. sfvl. § 15-4 første ledd. Fra skatteåret 2017 er også kommunenes søksmålsfrist utvidet til seks måneder, mot fire måneder tidligere, jf sfvl. § 15-2, jf. § 15-4. Endringen er viktig for kommuner som er uenig i fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg og som vurderer søksmål mot skattemyndighetene.

Taushetsplikt

Eiendomsskatteloven § 29 andre ledd viser nå til de nye reglene om taushetsplikt i sfvl. kapittel 3, (tilsvarer lignl. § 3-13). Skal det utarbeides nye erklæringer om taushetsplikt i kommunen, bør disse vise til den nye loven.

Saksomkostninger

Når vedtak endres til gunst for en klager, var det tidligere ligningslovens regler om dekning av saksomkostninger som gjaldt, jf tidligere esktl. § 29 sjette ledd. Fra og med 2017 er bestemmelsen opphevet. Bakgrunnen for dette er at de nye reglene i sfvl.  bygger på forvaltningslovens regler, det er derfor ikke grunn til regulere et unntak fra forvaltningslovens regler på dette punkt lenger. Vilkårene for dekning av saksomkostninger er dermed endret.Esktl § 29 sjette ledd lyder slik: “Spørsmålet om dekning av sakskostnader blir avgjort av eigedomsskattekontoret når klagenemnda har endra eit vedtak til gunst for skattytar. Avgjerda kan klagast inn for klagenemnda.”

Frist for endring/retting

Reglene for skattemyndighetenes frister for å endre skattefastsettelsen, herunder eiendomsskattegrunnlaget er endret. Dette har betydning for kommunenes mulighet til å rette utskrivingen dersom eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg endres, jf. esktl. § 17 fjerde ledd. Hovedregelen er nå at skattemyndighetene kan ta opp saker til endring fem år etter utgangen av skattleggingsperioden, sfvl. jf. § 12-6. Tidligere gjaldt flere ulike frister avhengig av hva som var årsaken til rettingen. Endringen innebærer i noen tilfelle en utvidet adgang for retting, i andre tilfelle en innsnevring. Endringen vil følgelig være til fordel for kommunene i noen situasjoner og en ulempe i andre.

Forslag til regler om innsyn og klage for kommunene er sendt på høring

Den nye skatteforvaltningsloven inneholder ikke regler om kommunenes innsyn og klageadgang i saker om fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag. Departementet har sendt på høring et eget lovforslag om dette. Vi vil sende medlemskommunene i LVK forslag til høringssvar i god tid før høringsfristen.