Hvem gjelder reglene for?

Reglene om permittering er fastsatt i Hovedavtalen mellom NHO og LO, men gjelder også for parter som ikke er medlem i NHO/LO, med mindre de er part i annen avtale som fastsetter egne regler for permittering.

Hva er saklig grunn?

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for å permittere. Grunnen må knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Det kan også midlertidig bortfall av oppgaver. Forutsetningen ligger i at behovet vil være midlertidig. Hvis behovet er permanent, er det oppsigelse som må brukes.

Varsel

Arbeidsgiver skal varsle permittering. I utgangspunktet skal permittering varsles 14 dager før. Ved uforutsette situasjoner kan varslingsfristen kuttes ned til to dager. I starten av koronakrisen kunne mange virksomheter benytte seg av 2 dagers varsel. Nå vil nok hovedregelen være at det er varselfristen på 14 dager som gjelder. Om varselfristen på 2 dager kan benyttes må vurderes konkret.

Permitteringsvarselet skal inneholde: Informasjon årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  For å forenkle behandlingen av søknader om dagpenger, har NAV i tillegg bedt om at varselet skal inneholde følgende informasjon:

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
  • Den permitteres stillingsstørrelse
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften

Melding til NAV

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV.

Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiverperioden (dagene i starten av en permittering da arbeidsgiver må betale full lønn til den permitterte) ble fra 20. mars 2020 redusert fra 15 til 2 dager. Fra og med 1. september 2020 økes perioden arbeidsgiver har lønnsplikt fra to til ti dager. Endringen vil gjelde for permitteringer som iverksettes fra og med denne dato.

Lønnskompensasjon og dagpenger

Samtidig som lønnspliktdagene øker, faller behovet for å kompensere arbeidstakerne bort. Den midlertidige ordningen om 18-dagers lønnskompensasjon avvikles derfor fra samme tidspunkt. Per i dag gir NAV en lønnskompensasjon opp til 6G i 18 ukedager (mandag – fredag), etter at arbeidsgiver er ferdig med lønnspliktperioden. Etter perioden med lønnskompensasjonen vil den permitterte arbeidstakeren kunne få dagpenger fra NAV.

Lønnskompensasjonen i 18 dager gjelder for permitteringer som iverksettes før 1. september 2020. En arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september 2020 vil få lønn fra arbeidsgiver i 10 dager og må deretter søke NAV om dagpenger.

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av koronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt. Arbeidstaker må selv søke om dagpenger. Dette bør gjøres så snart permitteringsvarsel foreligger.

Permitteringsperioden

Utgangspunktet etter permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd er at arbeidstaker kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

For å motvirke unødvendige oppsigelser har regjeringen utvidet permitteringsperioden fra 26 til 52 uker fra 1. november 2020. Utvidelsen er midlertidig. Dersom forholdene legger til rette for det vil maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering bli 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021.

Spørsmål?

Har du spørsmål om permittering, ta kontakt med

advokat Jarl Borgvin Dørre, telefon 90 50 34 81

advokat Norunn Løkken Sundet, telefon 99 11 99 36