Hvem gjelder reglene for?

Reglene om permittering er fastsatt i Hovedavtalen mellom NHO og LO, men gjelder også for parter som ikke er medlem i NHO/LO, med mindre de er part i annen avtale som fastsetter egne regler for permittering.

Hva er saklig grunn?

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for å permittere. Grunnen må knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Det kan også midlertidig bortfall av oppgaver. Forutsetningen ligger i at behovet vil være midlertidig. Hvis behovet er permanent, er det oppsigelse som må brukes.

Varsel

Arbeidsgiver skal varsle permittering. I utgangspunktet skal permittering varsles 14 dager før. Ved uforutsette situasjoner kan varslingsfristen kuttes ned til to dager. Korona-utbruddet kan regnes for en slik uforutsett hendelse, men det må vurderes konkret.

Permitteringsvarselet skal inneholde: Informasjon årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  For å forenkle behandlingen av søknader om dagpenger, har NAV i tillegg bedt om at varselet skal inneholde følgende informasjon:

– Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
– Den permitteres stillingsstørrelse
– Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Melding til NAV

En arbeidsgiver som vurderer å gå til permitteringer skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV.

Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

Dagpenger

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av koronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt.

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Dette gjelder fra 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar da over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

Spørsmål?

Har du spørsmål om permittering, ta kontakt med

  • advokat Jarl Borgvin Dørre, telefon 90 50 34 81
  • advokat Norunn Løkken Sundet, telefon 99 11 99 36