– De berørte kommuner vil bidra med sin natur til det store klimaløftet, men må få godtgjort for sitt tap av verdifullt naturmangfold, mener Caroline Lund i Advokatfirmaet Lund & CO DA.

Selv om vi har et såkalt fritt kraftmarked er store deler av kraftprisen politisk bestemt, først og fremst ved CO2-avgiften.

Caroline Lund er partner i Advokatfirmaet Lund & CO DA. Hun har vært juridisk sekretær i Landssammenslutningen av Vasskraftkommunar siden 1989, og representerte vertskommunene Kraftskatteutvalget (Rødsethutvalget). Hun har var også medlem av Hjemfallsutvalget, og satt i Statnetts brukerråd i fem år. Lund møter fast i OEDs kontaktutvalg for EU og EØS-relevante saker for energisektoren. .

På nærings- og miljøkonferansen Kraftsats i Vikersundbakken skal hun holde foredrag om hva som må til for at vertskommunene skal slutte opp om  opprusting- og utvidelsesprosjekter for eksisterende vannkraftanlegg.

– Helt kort: Hva er det som gjør at rammebetingelsene i vertskommunene hindrer lønnsom oppgradering av vannkraft?

– Vannkraft er verdens beste energikilde, fornybar, evig og utslippsfri. Det eneste negative er endringer i lokale naturverdier. Så lenge vi har robuste ordninger for de kommuner som avstår sine naturressurser til storsamfunnet, vil kommunene fortsatt ønske kraftselskapene velkommen til spleiselag med selskapets økonomiske kapital og kommunens naturkapital, forklarer Lund.

Hun mener at problemet i dag paradoksalt nok  er at det – i klimaets navn – slakkes på kravet til konsesjon ved tilleggsutbygginger av vannkraft.

– Uten konsesjon får vertskommunene ingen rettigheter. Eksisterende lovreglene tar heller ikke høyde for den nye måten å oppgradere kraftverkene på. Ved etablering av pumpekraftverk, risikerer eksempelvis kommunene å miste inntekter de har i dag, påpeker Lund..

– Hva mener du må gjøres med disse rammebetingelsene?

– Selv om vi har et såkalt fritt kraftmarked er store deler av kraftprisen politisk bestemt, først og fremst ved CO2-avgiften. Uten en avgift på utslipp fra fossile energikilder som gjenspeiler klimabelastningen, vil ikke den reelle verdien av vannkraften komme til syne.

Videre mener Lund at grunnrenteskatten bør begrenses til en skatt på superprofitten i vannkraftsektoren. Så lenge kraftprisene er så lave som i dag, bør kraftselskapene heller ikke betale så mye i grunnrenteskatt.

– Sett i lys av klimaavtalen i Paris, hvorfor tror du politikerne ikke satser mer på vannkraft enn de gir uttrykk for?

– Vi har en situasjon i Norge med stort kraftoverskudd. Å bygge ut mer vannkraft med dagens lave kraftpriser, vil gi enda lavere priser. I tillegg kommer at sterke internasjonale næringsinteresser hindrer en reell miljøprising av fossile energikilder. Derfor går det grønne skiftet for sakte.

– Du skal holde foredrag på Kraftsats i Vikersundbakken, hva er budskapet ditt her?

– Mitt hovedbudskap er at vannkraft fremdeles er verdens beste energikilde, og det er rom for å bygge ut mer vannkraft i Norge. For å få det til må vi videreføre den samfunnskontrakten som vertskommuner, stat og utbyggere har stått sammen om frem til i dag, slik at bruk av lokale naturverdier blir riktig verdsatt, mer vannkraft bygges og det settes fortgang i det grønne skiftet.

[Intervjuet ble først publisert på enerwe.no]