Lovforslaget inneholder blant annet forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om innholdet i ansettelsesavtalen, samt enkelte endringer i prøvetidsreglene. Det foreslås også nye regler som gir ansatte en rett til å forespørre arbeidsgiver om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Forslagene innebærer at arbeidsgivere må gjøre om på standardavtalene for alle ansatte, også i eksisterende ansettelsesforhold. De største endringene gjelder imidlertid for ansettelseskontraktene ved midlertidig- og deltidsansettelser.

Forslagene er sendt ut på høring og skal behandles i Stortinget for endelig vedtak. Det er foreløpig usikkert når forslagene vil bli vedtatt, og tidspunktet for ikrafttredelse er ikke behandlet i forslaget. Men kravene til arbeidskontrakter vil gjelde alle nye avtaler fra lovendringene trer i kraft.  For allerede inngåtte kontrakter skal disse suppleres i tråd med endringene, med en frist på to måneder for arbeidsgiver etter anmodning fra arbeidstaker.

Nærmere om forslagene

Kravene til mer informasjon i ansettelseskontraktene:

Lovforslaget innebærer at kravene til hva ansettelsesavtalen må inneholde av reguleringer og opplysninger utvides. Videre foreslås det å korte ned fristen for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge, samt å korte ned fristen for å innta endringer i arbeidsavtalen. Plikten til å gi tilleggsopplysninger til arbeidstaker som sendes til utlandet, utvides også.

For alle arbeidstakere skal arbeidskontraktene nå inneholde følgende ny informasjon:

  • Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres
  • Hvilke ordninger som gjelder for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, i tillegg til betaling for slikt arbeid
  • Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass, skal arbeidsgiver opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder eller at arbeidstaker fritt kan bestemme selv
  • Hvilke rettigheter arbeidstakeren har til opplæring og kompetanseutvikling
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver knyttet til sosial trygghet, og navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i slike tilfeller (f.eks. ytelser i forbindelse med sykdom eller svangerskap)
  • Innleievirksomhetens identitet når det dreier seg om vikarbyrå
  • Rett til ferie og feriepenger og annet fravær betalt av arbeidsgiver
  • Fremgangsmåte som må følges for bringe arbeidsforholdet til opphør
  • De ulike komponentene i lønnen skal angis særskilt
  • Ordninger for arbeidet utover avtalt arbeidstid og betaling og betaling for slikt arbeid (merarbeid og overtid)

I praksis innebærer forslaget at malene for arbeidsavtaler må oppdateres med nye krav til informasjon. Forslaget vil videre kunne medføre ytterligere administrasjon og papirarbeid innenfor kortere frister enn det som er gjeldende rett. Informasjonen skal nå være på plass snarest mulig og skriftlig ansettelsesavtale skal foreligge senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte.

Nye presumsjonsregler – manglende informasjon fra arbeidsgiver kan føre til fast ansettelse:

Dersom arbeidsgiver ikke har oppfylt forpliktelsen til å opplyse om at arbeidsforholdet er midlertidig, kan arbeidstaker legge til grunn at arbeidsforholdet er en fast ansettelse, med mindre arbeidsgiver gjør det overveiende sannsynlig at noe annet er tilfelle. Tilsvarende skal gjelde for manglende opplysninger om stillingens omfang. Dersom arbeidsgiver ikke har oppfylt forpliktelsene til å informere om arbeidstid, skal arbeidstakers pretensjon om stillingsomfang legges til grunn, med mindre noe annet sannsynliggjøres.

Nye regler om prøvetid:

Det foreslås også en ny bestemmelse om prøvetidens lengde ved midlertidige ansettelser, hvor det stilles krav om at prøvetiden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Videre foreslås det å lovfeste at det ikke er adgang til å avtale ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.

Rett til å be om tryggere arbeidsvilkår:

Proposisjonen omfatter også forslag til en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som gjelder forespørsler om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Det foreslås at dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen fant sted. Retten gjelder likevel ikke dersom det har gått mindre enn seks måneder siden forrige forespørsel.

Avsluttende merknad

Lovforslaget kommer som en følge av, og skal gjennomføre, EUs arbeidsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152) om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår i Den europeiske union. Som følge av at lovforslaget skal bidra til å gjennomføre arbeidsvilkårsdirektivet er det god grunn til å tro at lovforslagene i løpet av den kommende tiden vil bli vedtatt av Stortinget. Arbeidsgivere bør derfor gjennomgå standardene for sine arbeidskontrakter for å sikre at de oppfyller lovens krav. Dette vil spesielt være viktig ved inngåelse av midlertidige arbeidsforhold og deltidskontrakter.

Les hele lovforslaget her.

Har du spørsmål knyttet til de nye endringsforslagene eller ønsker hjelp med å gjennomgå dine arbeidskontrakter for å sikre at de oppfyller lovens krav?

Ta kontakt med oss så kan vi bistå deg eller din virksomhet.