Regjeringen foreslår i Prop 1 LS 2018 kapittel 7 (side 107 flg) å fjerne verk og bruk som kategori for eiendomsskatt. Det betyr at Regjeringen i det vesentlige følger opp forslaget i høringsnotatet 18. juni 2015 ved at begrepet verk og bruk fjernes og at det for næringseiendommer presiseres at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal eiendomsbeskattes.

Forslaget vil få stor betydning for kommuner med tradisjonelle industribedrifter. Mange av LVKs medlemskommuner er typiske industrikommuner og vertskap for slike bedrifter. Regjeringen bekrefter at produksjonsutstyr og -installasjoner for enkelte bedrifter utgjør det vesentlige av skattegrunnlaget.

Regjeringen foreslår at endringene ikke vil gjelde for vannkraftanlegg og vindkraftanlegg, men Regjeringen bekrefter at forslaget vil innebære at nettanlegg i all hovedsak blir fritatt for eiendomsskatt. Det samme gjelder teleanlegg og annen infrastruktur. For andre verk og bruk går forslaget like langt som høringsnotatet, ved at «verk og bruk skal følge reglene som gjelder for næringseiendom».

Betydelig inntektstap for kommunene

Regjeringen foreslår at regelendringene vedtas med ikrafttredelse 1. januar 2019 – og med overgangsregler.

Ifølge Finansdepartementet vil forslaget gi et samlet provenytap på 800 mill. kroner for kommunene ved full ikrafttredelse. LVK vil sammen med KS gjennomgå provenyvirkningene. Regjeringen foreslår at de nye reglene fases inn over fem år. Finansdepartementet anslår at inntektsbortfallet for kommunene i 2019 blir om lag 160 mill. kroner.

Samtidig anslår departementet at de statlige inntektene som følge av regelendringene vil øke med om lag 100 mill. kroner ved fullført ikrafttredelse. Forslaget innebærer med andre ord også en omfordeling mellom stat og kommune.

LVK krever at det nedsettes lovutvalg

LVK vil kreve at det nedsettes et lovutvalg hvor også LVK gis anledning til å delta.

LVK har i lengre tid bedt om mer detaljerte verdsettelsesregler for verk og bruk. Det har vært bred enighet om at det er behov for en samlet gjennomgang av verdsettelsesreglene.

Finansdepartementet skriver at det er «vanskelig å sammenfatte og formulere den gjeldende regelen om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv., slik den har utviklet seg gjennom rettspraksis, på en måte som virker klargjørende i de fleste tilfeller». LVK er uenig, forslaget går vesentlig lenger enn behov for klargjøring tilsier. Videre vil forslaget Regjeringen fremmer skape en rekke nye tvister. Overgangsregelen er trolig ikke gjennomførbar. Etter LVKs syn må lovendringer utredes på vanlig måte gjennom et lovutvalg hvor kommunesektoren blir representert.

LVK vil komme nærmere tilbake med sitt syn på forslaget, og vil følge opp saken overfor Stortinget. Medlemskommunene vil bli holdt løpende orientert om LVKs arbeid.