I 2009 ble det bygd et småkraftverk i Virakelva i Narvik på grunnlag av avtale med de to grunneierne langs elva. Hålogaland lagmannsrett ga i dom 27. juni 2016 eierne i et større jordbrukssameie medhold i at fallrettighetene til Virakelva tilhører grunneierne i fellesskap og ikke bare de to grunneierne med grense til elven i dag. Resultatet av dommen er at alle eierne vil ha rett til en andel av utbytte fra kraftutbyggingen.

Ved utskiftningsforretning i 1845 hadde gården Virak i Ofoten tre bruk. Utskiftingen ble holdt til deling av «Gaardens Skov og Slotmark». Gården ble delt i teiger, hvorav to lå langs Virakelva. Spørsmålet lagmannsretten tok stilling til var om rettighetene til Virakelva hadde fulgt med de to teigene langs elva ved delingen i 1845 eller om elva forble i et sameie mellom hovedgårdene. På grunnlag av en konkret tolkning av utskiftingen kom lagmannsretten til at elva var forblitt i sameie mellom hovedgårdene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Grunneierne i sameie var representert ved advokat (H) Silje Aga Rogan i Advokatfirmaet Lund & Co.