Dommen, som ble avsagt 29. mars 2019, er prinsipielt viktig for Sogn og Fjordane fylkeskommunens arbeid med hvordan aksjene i kraftselskapet SFE kan overføres til kommunene i fylket uten å utløse forkjøpsrett. Lagmannsretten konkluderer på samme måte som tingretten med at fylkeskommunen har rettslige interesse i å få avklart om forkjøpsrett utløses før en eventuell overdragelse gjennomføres. Lagmannsretten konkluderer videre med at forkjøpsrett ikke utløses så lenge fylkeskommunen beholder bestemmende innflytelse i det aksjeeiende selskap gjennom opprettelse av ulike aksjeklasser, og at legger til grunn at dette ikke kan anses som noen omgåelse av forkjøpsretten.

Dommen er ikke rettskraftig.

Sogn og Fjordane fylkeskommunen bistås i rettssaken av Advokatfirmaet Lund & Co ved advokatene Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgen.