Saken gjelder forståelsen av bestemmelsene i eiendomsskatteloven etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2019. Equinor anførte at fjellhaller, lagertanker, bygninger og nettanlegg på Mongstad er produksjonsinstallasjoner som ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget for næringseiendom. Videre anførte Equinor at det er benyttet uriktig verdsettelsesprinsipp for enkelte bygninger.

Lagmannsretten har gitt kommunen medhold i at fjellhaller og lagertanker er eiendomsskattepliktig som fast eiendom og skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Lagmannsretten har videre gitt kommunen medhold i at Equinors nettanlegg er skattepliktig som kraftnett etter eiendomsskatteloven § 3 c. Kommunen har også fått medhold i at bygninger som av Equinor er omtalt som blant annet «værbeskyttelser» fordi de beskytter produksjonsutstyr og -installasjoner, ikke er produksjonsinstallasjoner, men bygninger som skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Disse skal etter lagmannsrettens syn verdsettes etter kapitalisert leieverdi.

Kommunen er tilkjent sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kommunen var representert ved advokat (H) Caroline Lund og advokat Ina Storstrøm.