De omtvistede nettanleggene var to 22 kV kraftlinjer eid av SKS Produksjon, og definert som såkalte produksjonsrelaterte nett. Høyesteretts premisser foreligger ennå ikke, men domsresultatet innebærer at kraftselskapet og Energi Norge ikke har fått medhold i at de aktuelle nettanleggene er å anse som en del av kraftanlegget. Gildeskål kommune og LVK har på sin side fått medhold i at produksjonsrelaterte nettanlegg skal eiendomsbeskattes etter de samme regler som gjelder for nettanlegg generelt.

Resultatet i Høyesterett er det samme som Frostating lagmannsrett i 2011 kom til i den såkalte KVO-saken. I KVO-saken var spørsmålet om Tynset kommune kunne skrive ut eiendomsskatt på en 132 kV linje på 15 mil fra Savalen til Orkdal. Linjen var av KVO definert som et produksjonsrelatert nett.  Også Frostating lagmannsrett kom til at den aktuelle kraftlinjen skulle takseres som nettanlegg, og kommunen og LVK ble tilkjent saksomkostninger.

Spørsmål om dommen kan rettes til advokat (H) Silje Aga Rogan, som representerte kommune, eller advokat (H) Caroline Lund, som representerte LVK.