Lund & Co har siden 2017 bistått fylkeskommunen med å utrede ulike alternativer for overføring av eierskapet til primærkommunene.

Tingretten konkluderer med at Sogn og Fjordane fylkeskommune har rettslige interesse i å få avklart om forkjøpsrett utløses før en eventuell overdragelse gjennomføres. Det var derfor ikke grunnlag for å avvise søksmålet, slik BKK hevdet.

Videre konkluderer tingretten med at forkjøpsrett ikke utløses så lenge fylkeskommunen beholder bestemmende innflytelse i det aksjeeiende selskap, gjennom opprettelse av ulike aksjeklasser. Dette er innenfor aksjelovens alminnelige regler og kan ikke anses som noen omgåelse av forkjøpsretten.

Dommen er ikke rettskraftig.

Sogn og Fjordane fylkeskommunen ble bistått av advokatene Ulf Larsen, Per Andreas Bjørgen og Kristoffer Rakner i Lund & Co.

Sogn og Fjordanes pressemelding kan leses her