Saken reiser prinsipielle spørsmål av betydning for alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt på kraftlinjer. Konkret er spørsmålet hvordan fradragene i gjenanskaffelsesverdi for slit elde og eventuell uttidsmessighet skal gjøres. Gultating lagmannsrett kom, i motsetning til Stavanger tingrett til at domstolene kan prøve nemndenes verdsettelsesskjønn fullt ut. Gulating lagmannsrett omtaler sin dom som et kursskifte.

Prosessfullmektig for kommunene og LVK er advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan i Lund & Co.