Kommunereform

Statsbudsjettet inneholder ingen justeringer i økonomiske virkemidlene for kommunereformen i 2016. Regjeringen arbeider med en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, som vil bli sendt på høring i løpet av november 2015.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017.

Videre fremgår at Regjeringen har satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, med sikte på redusert detaljstyring av større kommuner. Resultatet av gjennomgangen presenteres for Stortinget våren 2017.

I forbindelse med kommunereformen utreder også Regjeringen en generell hjemmel i kommuneloven for å pålegge interkommunalt samarbeid.

Nytt inntektssystem

Som påpekt over fremgår det av budsjettet fremgår at Regjeringen arbeider med en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene vil bli sendt på høring i løpet av november 2015, med sikte på fremleggelse i kommuneproposisjonen for 2017.

“Kommunale selskapsskatt” – Inntekt for lokal verdiskapning

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det varslet at Regjeringen fram mot kommuneproposisjonen for 2016 skulle vurdere ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til kommunene.

Regjeringen foreslår å innføre en ny inntekt fra lokal verdiskaping i 2016, med virkning fra 2017. Ny inntekt fra verdiskaping i 2017 baseres på vekst i lønnssum over en periode på tre år. Samlet størrelse på ny inntekt foreslås for 2017 å utgjøre ett prosentpoeng av skattesatsen på inntekt og formue for selskaper.

LVK ga i forbindelse med Kommuneproposisjonen 2016 uttrykk for kritikk mot forslaget, som bare vil tilgodese kommuner med økt sysselsetting, og ikke kommuner med næringsutvikling knyttet til naturressursbaserte næringer, med liten bruk av lokal arbeidskraft. Naturressursbaserte næringer som vannkraft, vindkraft og oppdrett tar i bruk verdifulle lokale naturressurser, og naturressursen som innsatsfaktor bør av likhetshensyn likestilles med arbeidskraft, som uttrykk for næringsvekst i kommunene.

LVK tar forbehold om at de overnevnte punktene bygger på en rask gjennomlesning av statbudsjettet, og kommer i tilfelle tilbake med nærmere informasjon.