Lund & Co ved advokat Jon Wessel-Aas bisto en lærer som hadde fått skriftlig advarsel fra kommunen for sine ytringer som privatperson på Facebook. Læreren vant frem med at advarselen var i strid med hennes ytringsfrihet.

En lærer i en kommune ble ilagt en skriftlig advarsel for en kommentar hun på fritiden hadde skrevet i kommentarfeltet under et innlegg på Facebook. Kommunen mente at læreren hadde brutt de rettmessige forventningene den som arbeidsgiver måtte kunne ha til lærere. I advarselen het det at gjentakende brudd med forventningene kunne føre til en vurdering av lærerens arbeidsforhold i kommunen. I klagen til Sivilombudsmannen ble det anført at advarselen var en krenkelse av lærerens rett til ytringsfrihet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Sivilmbudsmannen kom til at ytringen var vernet av ytringsfriheten. Ytringen var ikke i strid med den ulovfestede lojalitetsplikten for arbeidstakere. Advarselen var derfor urettmessig. Kommunen er bedt om å trekke advarselen tilbake. I uttalelsen fra Sivilombudsmannen gjennomgås prinsippene for ansattes ytringsfrihet generelt, og for offentlig ansattes ytringsfrihet som privatpersoner spesielt. Les hele Sivilombudsmannens uttalelse her.