Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer. Dette innebærer at vil bli behandlet med 11 dommere, i stedet for frem dommere, som er vanlig.

For Frostating lagmannsrett gjaldt overskjønnet skjønnets fremme, som reiser spørsmål om gyldigheten av Olje- og energidepartementets vedtak i klagesak om å gi konsesjon til utbygging av Storheia vindkraftverk i Bjugn og Åfjord kommune, og til Roan vindkraftverk i Roan kommune (nå Åfjord kommune). Videre gjaldt overskjønnet utmåling av erstatning til reindriftsnæringen i Fosen reinbeitedistrikt (Nord- og Sørgruppen) for tap ved utbygging av vindkraftanlegg og kraftledninger.

Saken for Høyesterett gjelder spørsmål

  • om etablering av vindkraft i på Fosen er konvensjonsstridig vis a vis urbefolkningen i områdets rettigheter – fordi det i realiteten er til hinder for samenes reindrift, og
  • om erstatningsutmålingen til de grupperingene – siidaene – som utøver reindrift på Fosen, og
  • hvem som skal holdes ansvarlig overfor reindriften.

Reibeitedistriktet ble ikke hørt anførslen om konvensjonsbrudd i lagmannsrett.