USS er tilfreds med dommen. Staten og USS har fått medhold på alle punkter, herunder også forståelsen av den nye bestemmelsen i naturmangfoldloven § 18 c om “offentlige interesse av vesentlig betydning” som USS var en pådriver for å få inn i loven. Bestemmelsen er hentet fra Bernkonvensjonen. Retten tolker bestemmelsen korrekt, og lovforståelsen vil stå sentralt også i senere saker – særlig i ulvesonen der det ikke lenger drives utmarksbeite. Retten finner det også “overveiende sannsynlig at folk opplever ulven som en belastning, og at dette er et av flere hensyn som kan tilleggs vekt”.  Retten mener videre at “hensynet til forutsigbarhet, konfliktdemping og tillit til forvaltningen må være legitime hensyn å tillegge vekt.”

Advokat (H) Stein Erik Stinessen i USS sekretariat Advokatfirmaet Lund & Co, prosederte saken på vegne av USS.

Dommen er ikke rettskraftig. Ankefristen er en måned fra forkynnelse av dommen. Dommen kan du lese her.