This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Ytringsfrihet, personvern og menneskerettigheter

Lund & Co bistår i saker som reiser ulike problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet.

Ytringsfriheten, demonstrasjonsfriheten og retten til privatliv er alle beskyttet både av Grunnloven og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Grunnloven beskytter i tillegg miljøet og samene som urfolk, interesser som også er vernet i andre internasjonale avtaler Norge er bundet av. I et rettighetsorientert samfunn hender det at de ulike rettighetene kolliderer, og et godt eksempel er retten til privatliv og ytringsfriheten. Avveiningen ved slik rettighetskollisjon kan reise flere vanskelige spørsmål, og krever særskilt kunnskap om de reglene som regulerer rettighetene.

Reglene om hva man lovlig kan behandle og kommunisere av opplysninger og innhold, er komplekse og dels uoversiktlige. De finnes ikke i én lov, og på dette feltet styres norsk rett i tillegg av både EU-/EØS-rett og annen internasjonal rett, med tilhørende praksis fra både norske og internasjonale domstoler. Deling av bilder, tekst, lenker og handlinger er ytringer som må avveies mot andre rettigheter, som privatlivets fred, ærekrenkelser, personvern og markedsføringsrett. Uansett hva man velger å dele/kommunisere, vil all elektronisk behandling av opplysninger om enkeltpersoner i utgangspunktet være underlagt personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR), som stiller en rekke krav til grunnlaget for behandlingen, informasjonssikkerhet med mer.

Flere av advokatene i Lund & Co har erfaring med den rettslige avveiningen som må foretas når disse rettighetene kolliderer, og kan gi råd i saker som gjelder ærekrenkelser og ytringsfrihet. I tillegg har mange av våre advokater omfattende erfaring fra saker om demonstrasjonsfriheten etter EMK artikkel 11, og den særlige avveiningen av når politiets inngripen er forholdsmessig. Våre advokater har også bistått reindriftsutøvere, reinbeitedistrikter og samebyer i saker som omfatter ulike problemstillinger innenfor urfolksretten.

Senioradvokat Constance Jessen Holm har over flere år rådgitt klienter i spørsmål om ærekrenkelser og ytringsfrihet, og spørsmål om personvernkrenkelser ved tilgjengeliggjøring/deling av personopplysninger som er beskyttet av både personopplysningsloven og GDPR. Hun har også bistått i saker om grensen mellom ytringsfrihet og markedsføring. Også markedsføringsretten begrenser hvilke ytringer som er vernet av ytringsfriheten, ved å forby blant annet etterligninger, villedende markedsføring og brudd på god forretningsskikk næringsdrivende mellom. Lund & Co-partner Per Andreas Bjørgan har, med sin særlige kompetanse på blant annet EU-/EØS-rett, inngående kunnskap om både forholdet mellom EU-retten og norsk rett på feltet, herunder med hensyn til reglene om statsstøtte, konkurranserett og fri flyt av varer og tjenester over landegrensene.

Oppdragsgivere

Lund & Cos oppdragsgivere innenfor dette området omfatter både offentlige og private klienter. I tillegg til å bistå klienter med alminnelig rådgivning, tvisteløsning og prosedyre i domstolene, leverer Lund & Cos advokater foredrag, kurs og seminarer innenfor disse feltene.