Stortinget har nylig vedtatt nye lovbestemmelser som vil gi henholdsvis Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) svært vide fullmakter til å samle inn, lagre og analysere informasjon om befolkningens bruk av elektronisk kommunikasjon (mobiltjenester og internettjenester). Se blant annet Aftenpostens omtale av lovendringene.

Disse tiltakene utfordrer på flere punkter både ytringsfriheten og personvernet, slik de er beskyttet i både Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og EØS-retten.

Stiftelsen Tinius, som er største eier i Schibsted-konsernet og som har som vedtektsfestet formål å blant annet arbeide for å sikre rammebetingelsene for en fri presse, kunngjorde i forrige uke at stiftelsen ville forberede et søksmål mot staten, for å få domstolsprøving av hvorvidt disse lovendringene er forenlige med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen. Se nærmere omtale av saken blant annet i Journalisten.

Oppdraget som prosessfullmektig er gitt til Lund & Co. Advokat Jon Wessel-Aas vil være ansvarlig for oppdraget. Han vil, sammen med advokat Lasse Våg, lede arbeidet, som vil inkludere flere medarbeidere i Lund & Co. Saken reiser spørsmål som ligger i kjernen av noen av Lund & Cos kompetanseområder; ytringsfrihet, personvern, menneskerettigheter, EØS-rett og prosessrett.