I sin vurdering tar han utgangspunkt i Grunnloven § 105 og Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1, som begge verner eiendomsretten, for så å vurdere om det midlertidige forbudet mot at personer tar opphold på (overnatter) på hytter som som ligger i en annen kommune enn der de har hjemsted, oppfyller kriteriene i Grunnloven og EMK for å gjøre en slik begrensing i eiendomsretten.

Han konkluderer vurderingen slik:

“Under de omstendighetene som rår per i dag, der verken myndighetene eller andre har kontroll på spredningen av kornonsviruset eller sikker kunnskap om hvordan spredningen vil utvikle seg, kan det ikke herske tvil om at et tiltak som hytteforbudet – slik det er begrunnet – vil anses som både nødvendig, egnet og forholdsmessig for å forebygge den fare for liv og helse som koronakrisen representerer.”

Wessel-Aas’ artikkel om dette er publisert i sin helhet og kan leses på Rett24.

Lund & Cos advokater har utredet og skrevet om flere andre problemstillinger som oppstår i forbindelse med myndighetens tiltak for å håndtere koronakrisen, se blant annet disse artiklene:

Les også

Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven?

Les også

Nye regler om permittering