Spørsmålet om hvem som er skattemessig eier av Sønnå Høy, Saudefaldene eller Statkraft, har vært uavklart helt fra kraftanlegget ble påbegynt bygget i 2005. Sønnå Høy er det største kraftanlegget i Saudautbyggingen og har en midlere årsproduksjon på 1015 GWh. For kommunene som skattekreditorer, har tvisten om eierskapet skapt betydelig utfordring knyttet til å sikre kommunenes skatteinntekter fra anlegget.

For Sauda kommune, som var partshjelper for staten, innebærer seieren i Høyesterett at kommunen slipper å reversere utskriving av eiendomsskatt helt tilbake til 2010. En slik endring ville medført en risiko for nye tvister og påført Sauda kommune et betydelig rentetap. Dommen medfører også at Sauda kommune og Odda kommune opprettholder størrelsen på utbytte fra hjemfalte kraftanlegg i Sauda-utbyggingen.

Sauda kommune var representert ved advokat Silje Aga Rogan i Høyesterett.