This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

EU/EØS-rett

Lund & Co har særlig kompetanse i EU/EØS-rett.

EØS-retten er i stadig utvikling som følge av ny lovgivning og rettspraksis. Lund & Co følger rettsutviklingen i EØS tett, særlig på våre kjerneområder energi, miljø og klima, statsstøtte og konkurranse.

Lund & Co-partner Per Andreas Bjørgan har lang fartstid fra EFTAs overvåkningsorgan. Han har vært visedirektør i ESAs juridiske avdeling og har omfattende prosedyreerfaring for EFTA- og EU-domstolene i Luxemburg. Fra 2008 til 2014 var han konkurransedirektør og ledet arbeidet med mer enn 250 statsstøttebeslutninger og noen av de største konkurransesakene som har vært i Norge.

Partner Hilde K. Ellingsen har omfattende erfaring med å bistå klienter med EU/EØS-rettslige spørsmål. Ellingsen har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Senter for Europarett (2018), og er førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo. Ellingsen har arbeidet med EU/EØS-rettslige spørsmål som ansatt hos Regjeringsadvokaten og Justisdepartementets lovavdeling. Hun har vært gjesteforsker ved Columbia University Law School og har en LL.M fra New York University (NYU) Law School. Ellingsen var medlem i Trygdekoordineringsutvalget etter NAV-saken (jf. NOU 2021:8). Hun holder jevnlig kurs og foredrag innenfor EØS-rett, og hun er sensor ved universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen.

Gjennom EØS-avtalen er Norge, norske virksomheter og borgere sikret tilgang til EØS-markedet som omfatter 31 land (EU og EFTA) og mer enn 500 millioner innbyggere. EØS-avtalen er basert på prinsippene om fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital. Like konkurransevilkår skal sikres gjennom statsstøttekontroll, konkurranse- og anbudsregler. Avtalen har stor betydning for så godt som alle sektorer og områder av norsk økonomi og næringsliv, samt viktige politikkområder som forskning og utvikling, arbeidsliv, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme og kultur. Avtalen gir næringslivets aktører rettigheter som i mange tilfeller kan håndheves direkte overfor myndigheter eller konkurrenter.

Oppdragsgivere

Lund & Co bistår privatpersoner, bedrifter, kommuner og andre offentllige organer i alle spørsmål om EU/EØS-rett.